Regulamin sprzedaży i zakupu komponentów w systemie e-learningowym Open Horizon

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Open Horizon na rzecz Sprzedających i Kupujących  w systemie e-learningowym Open Horizon, w szczególności ich prawa i obowiązki oraz zasady odpowiedzialności Open Horizon z tytułu naruszenia zobowiązań umownych i ustawowych.

 

1.         Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a.   Open Horizon – dostawca przestrzeni teleinformatycznej pod adresem URL http://www.openhorizon.pl oraz pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją w celu rozpowszechniania przez Twórców materiałów edukacyjnych, pośredniczący w zawieraniu i rozliczaniu umów z Użytkownikami systemu;

b.   Komponent – plik wideo (w formacie flv lub H.264), plik zdjęcia lub grafiki nieruchomej (jpg lub png), plik dźwiękowy (mp3), plik grafiki animowanej (swf), zestaw elementów stanowiących merytorycznie całość w postaci pojedynczego pytania dla testu, zestaw elementów stanowiących merytorycznie całość w postaci pojedynczego slajdu dla kursu, które są przechowywane w folderze Twórcy na Platformie Open Horizon i stamtąd wystawiane przez niego na sprzedaż jako samodzielne produkty do wykorzystania;

c.      Autor – osoba, która faktycznie stworzyła lub współtworzyła komponent;

d.    Kursant Indywidualny – osoba, która na podstawie rejestracji uzyskuje dostęp do systemu e-learningowego poprzez konto indywidualne bez możliwości rozpowszechniania za pomocą systemu materiałów edukacyjnych;

e.     Użytkownik kupujący – Twórca, zawierający za pośrednictwem Open Horizon z innym Twórcą umowę kupna-sprzedazy komponentu dla materiału edukacyjnego;

f.  Twórca – osoba, która na podstawie rejestracji uzyskuje dostęp do systemu e-learningowego poprzez konto indywidualne oraz przestrzeń teleinformatyczną w celu rozpowszechniania za pomocą systemu materiałów edukacyjnych;

g.   Administrator – Open Horizon oraz osoby upoważnione przez Open Horizon do decydowania o celach i środkach przetwarzania zgromadzonych w systemie e-learningowym danych osobowych;

h.    Materiał edukacyjny – pliki multimedialne lub tekstowe zawierające dane o charakterze naukowym, poznawczym lub informacyjnym udostępnione przez Twórcę, stanowiące opracowanie konkretnego problemu w postaci jednorazowej prezentacji lub złożone z kilku powiązanych ze sobą merytorycznie części (kurs) albo utworzone w celu weryfikacji zdobytej w czasie kursu wiedzy (test);

i.       Cena – ustalona przez Twórcę opłata za sprzedaż niewyłącznych praw do korzystania z komponentu w materiałach edukacyjnych;

j.       Wynagrodzenie – łączna wartość opłat i prowizji należnych od Twórcy na rzecz Open Horizon z tytułu hostingu i agencji przypadająca za jeden okres rozliczeniowy;

k.   System e-learningowyprzestrzeń teleinformatyczna zarządzana przez Administratora systemu i utworzona w celu udostępniania Użytkownikom systemu przez Twórców materiałów edukacyjnych;

l.        Konto indywidualne - prowadzone dla Twórcy przez Open Horizon pod indywidualną nazwą (login) konto będące zbiorem jego danych i materiałów edukacyjnych;

m.    Login – adres e-mailowy podany przez Twórcę przy rejestracji do systemu e-learningowego.

 

2.         Uczestnictwo w systemie e-learningowym

 

2.1.    Korzystanie z systemu e-learningowego wymaga spełnienia przez Twórcę następujących wymagań sprzętowych: komputer klasy PC lub Mac, zainstalowana przegladarka internetowa oraz dostep do internetu.

 

2.2.         Twórcą może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.3.         Warunkiem uczestnictwa w systemie e-learningowym przez Twórcę jest założenie konta indywidualnego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie następujących danych: formy prawnej, imienia i nazwiska lub firmy, adresu e-mail (loginu), nazwy wyświetlanej, hasła oraz powtórzenia kodu weryfikacyjnego. Po wypełnieniu formularza, Open Horizon wysyła na adres mailowy Twórcy wiadomość z żądaniem pierwszego zalogowania się do systemu w celu zakończenia procesu rejestracji (aktywacja konta).

 

2.4.         Pierwsze rozpowszechnienie materiału edukacyjnego przez Twórcę wymaga podania we właściwym formularzu następujących danych: adresu zamieszkania lub siedziby, numeru identyfikacji podatkowej oraz numeru rachunku bankowego. W przypadku Twórców nie będących osobami fizycznymi czynności te mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby, które są umocowane do działania w imieniu Twórcy w zakresie związanym z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Twórcy wynikających z niniejszego Regulaminu. W terminie 1 miesiąca od daty rejestracji, Twórca ma obowiązek dostarczyć Open Horizon pisemne kopie dokumentów koniecznych do weryfikacji danych rejestracyjnych.

 

2.5.         Z chwilą pierwszego rozpowszechnienia materiału edukacyjnego dochodzi do zawarcia pomiędzy Twórcą a Open Horizon umowy, której treścią są określone w p. 3.1. niniejszego Regulaminu świadczenia.

 

2.6.         Każde kolejne udostępnienie Twórcy możliwości korzystania z systemu e-learningowego wymaga zalogowania się do tego systemu poprzez podanie właściwego loginu oraz hasła.

 

2.7.         Twórcom nie wolno korzystać z kont innych osób oraz udostępniać im swojego konta. Twórca powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne. Twórca może posiadać tylko jedno konto.

 

2.8.         Wszelkie działania podejmowane przez Twórców w ramach korzystania z systemu e-learningowego powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.

 

3.         Usługi związane z uczestnictwem Twórcy w systemie e-learningowym oraz płatności

 

3.1.         Open Horizon świadczyć będzie na rzecz Twórcy usługi polegające na:

a.   udostępnieniu Twórcy przestrzeni teleinformatycznej w celu tworzenia, rozpowszechniania, przechowywania, modyfikacji i usuwania z systemu e-learningowego materiałów edukacyjnych po spełnieniu przez nich warunków niniejszego Regulaminu (hosting);

b.      pośredniczeniu w zawieraniu i rozliczaniu przez Twórcę z Użytkownikami systemu umów o udostępnienie materiału edukacyjnego (agencja).

 

3.2.         Twórca uiszcza na rzecz Open Horizon wynagrodzenie niezależnie za hosting i z tytułu agencji według cennika stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

3.3.         Open Horizon z tytułu świadczonych usług wystawia na rzecz Twórcy fakturę za każdy kolejny okres rozliczeniowy, w terminie 7 dni od jego zakończenia. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 

4.         Świadczenie hostingu

 

4.1.         Maksymalna objętość rozpowszechnianych materiałów edukacyjnych każdego Twórcy wynosi 150 MB. Administrator systemu e-learningowego może w uzasadnionych wypadkach przyznać na wniosek Twórcy większy limit przestrzeni dyskowej.

 

4.2.         Przed rozpowszechnieniem materiału edukacyjnego Twórca powinien podać we właściwym formularzu co najmniej następujące informacje:

a.    nazwę materiału;

b.    kategorie, do których jest przyporządkowany (co najmniej 1, nie więcej jednak niż 3);

c.     czas, na jaki Użytkownik systemu uzyskuje dostęp do materiału;

d.    cenę za udostępnienie materiału edukacyjnego, chyba że udostępnia go nieodpłatnie.

 

4.3.     Open Horizon zapewnia Twórcom możliwość modyfikacji treści rozpowszechnianych materiałów edukacyjnych. Twórca nie może modyfikować wykupionego już materiału edukacyjnego w okresie korzystania z niego przez Użytkownika systemu, jeżeli ten zablokował możliwość modyfikacji.

 

4.4.         Twórca nie może zamieszczać w systemie e-learningowym materiałów edukacyjnych, których treść, posiadanie lub publikacja jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności zapewnia on, że treść, posiadanie oraz publikacja tych materiałów nie narusza praw autorskich i wynalazczych Autora.

 

5.         Świadczenie usługi agencji

 

5.1.         Open Horizon, działając w imieniu Twórcy, na podstawie zawartej z nim umowy, umocowany jest do:

a.    zawierania z Użytkownikami systemu umów, o których mowa w p. 3.1. Regulaminu Użytkownika systemu e-learningowego Open Horizon;

b.    wystawiania faktur na rzecz Użytkowników systemu;

c.     pobierania od Użytkowników systemu wynagrodzenia za udostępnienie materiału edukacyjnego;

d.    przetwarzania danych osobowych Użytkowników systemu w zakresie objętym treścią Regulaminu Użytkownika systemu e-learningowego Open Horizon;

e.    zarządzania systemem komentarzy materiałów edukacyjnych oferowanych przez Twórcę;

f.     zmiany Regulaminu Użytkownika systemu e-learningowego Open Horizon.

 

5.2.          Pobrana od Użytkownika systemu cena jest przekazywana przelewem na rachunek bankowy Twórcy nie częściej niż raz w miesiącu, w terminie 5 dni od daty wystawienia mu przez Open Horizon faktury za ostatni okres rozliczeniowy i po potrąceniu należnego Open Horizon wynagrodzenia.

 

5.3.         Open Horizon nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i przerwy w dostępie do systemu e-learningowego lub materiałów edukacyjnych spowodowane okolicznościami przezeń niezawinionymi, na których wystąpienie nie miał wpływu i których skutkom nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności.

 

6.         Odpowiedzialność cywilnoprawna

 

6.1.         Open Horizon nie ponosi odpowiedzialności za materiały edukacyjne zamieszczane przez Twórców w systemie oraz innego rodzaju treści zamieszczane przez Użytkowników systemu, jeżeli nie wiedział o ich bezprawnym charakterze. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Open Horizon niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

6.2.         W przypadku, gdy Open Horizon otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Twórcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi on względem niego odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

6.3.         W przypadku, gdy Open Horizon uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Twórcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem niego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

6.4.         W zakresie odpowiedzialności Open Horizon z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w zawieraniu i wykonywaniu umów pomiędzy Twórcami a Użytkownikami systemu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny o umowie agencji z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

7.         Dane osobowe i prywatność

 

7.1.         Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Twórca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Open Horizon zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

 

7.2.         Podane przez Twórcę dane Administrator systemu e-learningowego przetwarza rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

7.3.         Dane są gromadzone do konkretnych, bezpośrednich i zgodnych z prawem celów, tj. zawarcia, zmiany treści, wykonania i rozwiązania umowy z Twórcą i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

7.4.         Administrator umożliwia Twórcy w każdym czasie dostęp do wprowadzonych przez niego danych, ich aktualizację, poprawianie lub usuwanie.

 

7.5.         Administrator przetrzymuje dane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej.

 

7.6.         Administrator może udostępnić dane Twórcy osobom trzecim tylko za jego wyraźną zgodą.

 

7.7.        W zakresie nieunormowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

8.         Zmiana Regulaminu

 

8.1.         Open Horizon zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

 

8.2.         Zmiany regulaminu nie dotyczą świadczenia usług agencji odnoszących się do umów zawartych przed dokonaniem tych zmian.

 

8.3.         Open Horizon ma obowiązek powiadomić Twórcę o każdorazowej zmianie Regulaminu.

 

8.4.         Informacja, o której mowa w p. 8.2. jest udostępniana Twórcy przed kolejnym zalogowaniem się do systemu e-learningowego. Akceptacja zmiany jest warunkiem dalszego korzystania z systemu. Odmowa akceptacji jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy.

 

9.         Wygaśnięcie umowy

 

9.1.         Twórca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Open Horizon poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza wypowiedzenia, obejmującego oświadczenie o woli rozwiązania umowy, a następnie potwierdzenie loginu i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania wszystkich zawartych już za pośrednictwem Open Horizon umów z Użytkownikami systemu. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, możliwość zawierania nowych umów za pośrednictwem Open Horizon zostaje automatycznie zablokowana.

 

9.2.         Z ważnych przyczyn umowa może zostać wypowiedziana przez Open Horizon. W przypadku takiego wypowiedzenia p. 9.1. zdanie 2 i 3 stosuje się.

 

9.3.         Po wypowiedzeniu umowy Twórca zachowuje dostęp do systemu e-learningowego przez czas i w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń i zakończenia wszczętych postępowań reklamacyjnych.

 

9.4.         W zakresie nieunormowanym treścią niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

10.      Postępowanie reklamacyjne

 

10.1.     Twórca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Open Horizon lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

10.2.     Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego w formie elektronicznej lub na piśmie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane niezbędne do identyfikacji Twórcy oraz wskazanie popełnionych uchybień.

 

10.3.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Open Horizon zwraca się do Twórcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

10.4.     Open Horizon rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w wymaganej formie. Open Horizon może odmówić rozpoznania reklamacji złożonej po upływie 1 miesiąca od ujawnienia się jej przyczyn.

 

10.5.     Odpowiedź na reklamację ma postać wiadomości wysyłanej na adres e-mailowy składającego reklamację.

 

11.      Postanowienia końcowe

 

11.1.     Prawem właściwym dla umów pomiędzy Twórcą a Open Horizon wynikających z ich rejestracji w systemie e-learningowym, jest prawo polskie.

 

11.2.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.