Jak działa Platforma OH?

Platforma Open Horizon, w części przeznaczonej dla szkół i uczelni została tak zaprojektowana, że oferuje usługę prowadzenia zajęć dla dowolnej ilości studentów posiadających dostęp do Internetu w wydzielonej przestrzeni systemu – zamkniętej (w tzw. bramce), która jest odseparowana od części społecznościowej - otwartej oraz od innych bramek.

Każda bramka tworzona jest jako subdomena Platformy np.  uczelniax.openhorizon.pl albo, jako subdomena w danej uczelni  lub szkole  np.  nauka.szkolax.pl, czyli posiada swój unikalny adres w Internecie. Otwierając bramkę dla danej uczelni  lub szkoły przedstawiciel OH nadaje, wskazanej w umowie osobie, uprawnienia Administratora firmowego, który to administrator ma uprawnienia do:

·     kreowania loginów uprawnionym osobom oraz nadawania im stosownych statusów,

·     tworzenia dowolnej ilości grup oraz przypisywania do danej grupy określonych użytkowników (jeden użytkownik może być w dowolnej ilości grup)

·     administrowania  kontami użytkowników (usuwania użytkowników, wprowadzania nowych, zmian statusu użytkownika)

·     przeglądania wszelkich statystyk

·     archiwizowania materiałów edukacyjnych

Administrator firmowy ma możliwość nadawania następujących statusów poszczególnym użytkownikom:

·       Kursant – student/uczeń  mający jedynie uprawnienia do korzystania z materiałów, jakie zostały przydzielone grupie, do której został dany student  przypisany,

·       Twórca  - osoba mająca dostęp do części platformy (tzw. e-kreatora treści), która tworzy materiał przeznaczony do prezentacji Kursantowi. Może to być wykładowca danego przedmiotu, jego asystent  lub dowolna inna osoba, której Administrator firmowy nada uprawnienia do tworzenia materiałów. Stworzone przez Twórcę materiały są następnie przekazywane na konto Menagera. Twórca może być równocześnie Kursantem w innej grupie,   

·         Manager - osoba merytorycznie odpowiedzialna za określoną grupę studentów, dla której przeznaczone są stworzone przez Twórcę materiały. Ta osoba ostatecznie akceptuje pod względem merytorycznym zawartość stworzonego przez Twórcę materiału (może odesłać go do poprawki) a następnie określa okres, w jakim Kursanci przydzieleni do jego grupy mają zapoznać się z danym materiałem. Ma on wgląd do wszelkich statyki swojej grupy związanych zarówno z aktywnością poszczególnych Kursantów, jak i z wynikami testów, jeśli dany materiał takie testy zawierał. Manager posiada również uprawnienia Twórcy i sam może tworzyć określone materiały.

Dodatkowo do każdej bramki Open Horizon deleguje swojego koordynatora-doradcę zwanego Opiekunem Firmowym, który ma uprawnienia takie same jak Administrator Firmowy i w zależności od zakresu świadczeń może spełniać jego funkcje. 


dla uczniów i kursantów | dla twórców treści | dla firm i centrów szkoleniowych