Regulamin Użytkownika systemu e-learningowego Open Horizon

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Twórców na rzecz Użytkowników systemu e-learningowego Open Horizon, w szczególności ich prawa i obowiązki oraz zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia zobowiązań umownych i ustawowych.

 

1.         Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a.   Open Horizon – dostawca przestrzeni teleinformatycznej pod adresem URL http://www.openhorizon.pl oraz pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją w celu rozpowszechniania przez Twórców materiałów edukacyjnych, pośredniczący w zawieraniu i rozliczaniu umów z Użytkownikami systemu;

b.    Autor – osoba, która faktycznie stworzyła lub współtworzyła materiał edukacyjny;

c.    Kursant Indywidualny – osoba, która na podstawie rejestracji uzyskuje dostęp do systemu e-learningowego poprzez konto indywidualne bez możliwości rozpowszechniania za pomocą systemu materiałów edukacyjnych;

d.    Użytkownik systemu – osoba zawierająca za pośrednictwem Open Horizon umowę z Twórcą o udostępnienie materiału edukacyjnego;

e.  Twórca – osoba, która na podstawie rejestracji uzyskuje dostęp do systemu e-learningowego poprzez konto indywidualne oraz przestrzeń teleinformatyczną w celu rozpowszechniania za pomocą systemu materiałów edukacyjnych;

f.   materiał edukacyjny – pliki multimedialne lub tekstowe zawierające dane o charakterze naukowym, poznawczym lub informacyjnym udostępnione przez Twórcę, stanowiące opracowanie konkretnego problemu w postaci jednorazowej prezentacji lub złożone z kilku powiązanych ze sobą merytorycznie części (kurs) albo utworzone w celu weryfikacji zdobytej w czasie kursu wiedzy (test);

g.    cena – ustalona przez Twórcę opłata ze udostępnienie materiału edukacyjnego;

h.   system e-learningowyprzestrzeń teleinformatyczna zarządzana przez Open Horizon i utworzona w celu udostępniania Użytkownikom systemu przez Twórców materiałów edukacyjnych;

i.     konto indywidualne - konto o indywidualnej nazwie (loginie), będące zbiorem danych Kursanta Indywidualnego;

j.     login – adres e-mailowy podany przez Kursanta Indywidualnego przy rejestracji do systemu e-learningowego.

 

2.         Uczestnictwo w systemie e-learningowym

 

2.1. Korzystanie z systemu e-learningowego wymaga spełnienia przez Kursanta Indywidualnego następujących wymagań sprzętowo-programowych:

a.     Komputer PC lub Mac

b.     zainstalowaną przegladarkę internetową, np. Firefox, IE, Chrome itp.

2.2. Kursantem Indywidualnym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Warunkiem uczestnictwa Kursanta Indywidualnego w charakterze Użytkownika systemu e-learningowego jest założenie konta indywidualnego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie następujących danych: adresu e-mail (loginu), nazwy wyświetlanej, hasła oraz powtórzenia kodu weryfikacyjnego.

2.4. Każde kolejne udostępnienie Kursantowi Indywidualnemu możliwości korzystania ze zgromadzonych w systemie e-learningowym materiałów edukacyjnych wymaga zalogowania się do tego systemu poprzez podanie właściwego loginu i hasła.

2.5. Kursantowi Indywidualnemu nie wolno korzystać z kont innych osób oraz udostępniać im swojego konta. Powinien on zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne.

2.6. Wszelkie działania podejmowane przez Kursantów Indywidualnych powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Materiały udostępniane przez Twórców podlegają ochronie prawnej, w szczególności nie są przeznaczone do odtwarzania publicznego bez zgody ich Twórcy.

 

3.         Odpowiedzialność Open Horizon


 3.1. Open Horizon nie ponosi odpowiedzialności za materiały edukacyjne zamieszczane przez Twórców w systemie oraz innego rodzaju treści zamieszczane przez Użytkowników systemu, jeżeli nie wiedział o ich bezprawnym charakterze. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Open Horizon niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

4.         Usługi związane z uczestnictwem w systemie e-learningowym i płatności


 4.1. Twórca zapewnia Użytkownikowi systemu dostęp do wybranych materiałów edukacyjnych przez czas oznaczony, po spełnieniu przez niego warunków niniejszego Regulaminu.

 4.2. Warunkiem uzyskania dostępu do materiałów edukacyjnych jest uiszczenie na rzecz Twórcy materiału edukacyjnego ceny.

 4.3.  Z chwilą dojścia do Twórcy ostatecznego oświadczenia Użytkownika systemu o wydaniu polecenia rozliczeniowego dochodzi do zawarcia umowy z Twórcą, treścią której jest świadczenie określone w p. 3.1. niniejszego Regulaminu.

 4.4. Przed uiszczeniem wynagrodzenia, Użytkownik systemu może zażądać wystawienia na jego rzecz faktury. W takim wypadku, powinien we właściwym formularzu podać następujące dane: imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej. Faktura jest wystawiana przez Twórcę w terminie 7 dni od wykonania przez niego umowy.

 4.5. Twórca zapewnia Użytkownikowi systemu dostęp do wykupionego materiału edukacyjnego niezwłocznie po zawarciu umowy. Twórca nie może modyfikować wykupionego materiału edukacyjnego w okresie korzystania z niego przez Użytkownika systemu, jeżeli ten przed dokonaniem płatności zablokował możliwość modyfikacji.

 4.6. Użytkownik systemu zachowuje możliwość korzystania z materiału edukacyjnego w okresie ustalonym przez Twórcę.

 4.7. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i przerwy w dostępie do systemu e-learningowego lub materiałów edukacyjnych spowodowane okolicznościami przezeń niezawinionymi, na których wystąpienie nie miał wpływu i których skutkom nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności.

 

5.         System komentarzy


 5.1. W ramach systemu e-learningowego Twórca udostępnia system komentarzy polegający na ocenie wykupionych materiałów edukacyjnych.

 5.2.  Użytkownik systemu może wystawić tylko jeden komentarz odnoszący się do danego materiału edukacyjnego.

 5.3. Użytkownik systemu nie ma możliwości komentowania materiałów edukacyjnych, z których nie korzystał. Komentarze powinny być sformułowane w sposób klarowny i nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

 5.4. Twórca może usunąć, zablokować lub zmodyfikować komentarz, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.


6.         Dane osobowe i prywatność

 

6.1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik systemu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Twórcę zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

6.2. Podane przez Użytkownika systemu dane Twórca przetwarza rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.3. Dane są gromadzone do konkretnych, bezpośrednich i zgodnych z prawem celów, tj. zawarcia, zmiany treści, wykonania i rozwiązania umowy z Użytkownikiem systemu i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

6.4. Twórca umożliwia Użytkownikowi systemu w każdym czasie dostęp do wprowadzonych przez niego danych, ich aktualizację, poprawianie lub usuwanie.

6.5. Twórca przetrzymuje dane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej.

6.6. Twórca może udostępnić dane Użytkownika systemu osobom trzecim tylko za jego wyraźną zgodą.

6.7. W zakresie nieunormowanym treścią niniejszego Regulaminu do praw i obowiązków stron umowy o udostępnienie materiału edukacyjnego zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

7.         Zmiana Regulaminu

 

7.1. Twórca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

7.2. Zmiany regulaminu nie dotyczą treści umów zawartych przed dokonaniem tych zmian.

7.3. Twórca ma obowiązek powiadomić Użytkownika systemu o każdorazowej zmianie Regulaminu.

7.4. Informacja, o której mowa w p. 6.2. jest udostępniana Użytkownikowi systemu przed zawarciem kolejnej umowy z Twórcą. Akceptacja zmiany jest warunkiem zawarcia umowy z Twórcą.

 

8.         Wygaśnięcie umowy

 

8.1. Użytkownik systemu może odstąpić od zawartej z Twórcą umowy o udostępnienie materiału edukacyjnego w przypadku, gdy świadczenie Twórcy stało się niemożliwe lub w razie nieuzyskania dostępu do wykupionego materiału edukacyjnego w terminie. Odstąpienie wymaga wypełnienia dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o odstąpieniu, a następnie potwierdzenie loginu i hasła.

8.2. Twórca może odstąpić od zawartej z Użytkownikiem systemu umowy o udostępnienie materiału edukacyjnego jeżeli jego świadczenie stało się niemożliwe. Oświadczenie o odstąpieniu ma postać wiadomości elektronicznej przesłanej na adres mailowy Użytkownika systemu.

8.3. W zakresie nieunormowanym treścią niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

9.         Postępowanie reklamacyjne

 

9.1. Użytkownik systemu może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane przez Twórcę niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego w formie elektronicznej lub na piśmie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika systemu oraz wskazanie popełnionych przez Twórcę uchybień.

9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Twórca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4. Twórca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w wymaganej formie. Twórca może odmówić rozpoznania reklamacji złożonej po upływie 1 miesiąca od ujawnienia się jej przyczyn.

9.5. Odpowiedź na reklamację ma postać wiadomości wysyłanej na adres e-mailowy składającego reklamację.

 

10.      Postanowienia końcowe

 

10.1. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem systemu a Twórcą jest prawo polskie.

10.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.